1 Sağlam ruh və sağlam bədənYüklə 132 Kb.
tarix25.07.2018
ölçüsü132 Kb.
#58756

1-3. Sağlam ruh və sağlam bədən

Bizə sağlam millət, sağlam xalq lazımdır,

idmana vəsait qoyulma millətin gələcəyinə

sərmayə qoyulması deməkdir.

İlham Əliyev
İnsanın özünü, öz maddi və mənəvi potensialını mak­simum real­laşdıra bilməsi üçün ona ilk növbədə fiziki sağ­lamlıq lazımdır. Məş­hur «sağlam ruh, sağlam bədəndə olar» kə­lamı da təsadüfən ya­ran­mamışdır. Doğrudur, bu fikir müt­ləqləşdirilə bilməz; belə ki, fiziki sağ­lamlıq mənəvi sağ­lamlıq üçün hələ kifayət de­yil. Lakin bu şərt kafi olmasa da, zəruri şərtdir. Həm də təkcə idmançılar üçün yox, hamı üçün. Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan Milli Olimpiya Ko­mitəsinin 10 illiyi münasibəti ilə keçi­rilən təntənəli mə­rasimdə Heydər Əliyev beynəlxalq miqyasa çı­xan böyük idmanla yanaşı kütləvi idma­nın – bədən tərbiyəsinin əhə­miyyətini xüsusi qeyd etmişdir: «Bəli, sağlam ruhun olması üçün, in­sanların daim sağ­lam olması üçün, millətimizin həyatın bütün sahələrində sağlam ol­ması üçün və bizim or­du­muzda sağlam gənclərin olması üçün mən idmanı, bədən tərbiyəsini böyük vasitə hesab edirəm».

Hər bir adam müəyyən mənəvi zənginlik əl­də etmək, əxlaqi cəhətdən saf olmaq, yüksək es­tetik zövqə ma­lik olmaq üçün ilk növbədə fiziki cə­hətdən mövcud olmalıdır, həm də kifayət qə­dər sağ­lam şəkildə mövcud olmalıdır ki, həmin keyfiy­yətləri əldə etmək, ya­şat­maq və təkmilləşdirmək üçün müba­rizə edə bilsin.

Sağlam bədənin sağlam ruh üçün şərt olması haqqında çox de­yil­mişdir. Lakin nə üçünsə sağlam ruhun da öz növbəsində bədən sağ­lamlığı üçün şərt olduğu yaddan çıxarılır. Halbuki, bu tezis fəlsəfi fikir tarixində daha qədim köklərə malikdir. Təsadüfi deyildir ki, Şərq tə­babəti ruhu bədən vasitəsilə deyil, bədəni ruh vasitəsilə müalicə et­mə­yə çalışır. Bədənin fiziki enerji ehtiyatları məhdud olduğu halda, mənəvi enerji potensialı çox böyükdür. İnsan təbiətlə ahəngdar əla­qə­yə girə bilsə, mə­nəvi enerjini idarə etmək və is­tədiyi istiqamətdə yö­nəlt­mək sa­yəsində qeyri-adi güc əldə edə bi­lər. Lao Tszı təlimində de­yilir ki, mə­nəvi kamillik, dao səviyyəsi əl­də edildikdə, «zəif və yumşaq olan, güclü və möh­kəm olana qalib gələ bilər».1 Daosizm kimi Yoqa təlimi və digər ənə­nə­vi Şərq təlimləri də ruh və bədənin ahəngdarlığı, vəhdəti prin­sipinə əsas­lanır.2

Platon deyirdi: «Mən belə hesab etmirəm ki, insanın bə­dəni qay­dasında olduqda o öz-özünə könül xoşluğu yaradır; məncə əksinə, könül xoşluğu bədənin daha yaxşı vəziyyəti üçün şərtdir».3 Ən müa­sir texnoloji-eksperimental fazaya əsaslanan psixologiya­nın və psi­xo­tera­piyanın daosiz­mə, dzen-bud­dizmə müraciət etməsi də əsla tə­sadüfi de­­yil. İnsan ruhunun kosmik enerji ilə əlaqəyə girməsi bə­dən­də rü­şeym halında kodlaşdırılmış strukturun realizasiyası üçün əlavə im­kan­lar açır. Əksinə, mənəvi səbatsızlıq, ruhun hey­vani nəfs sə­viy­yə­si­­­nə enməsi, mənfi emosiyalar bədəni güc­süz­ləşdirir, onu kosmik ahəng­­­­­dən ayırır, özünüqoruma ins­tink­tini və immuniteti, kənar təsir­lə­rə müqa­vimət qüv­vəsini aşağı salır.

Yaradıcılıq planlarını həyata keçirmək üçün insanlar həm mə­nə­vi, həm də fiziki imkanlarını səfərbər etməlidirlər. Lakin fiziki ka­mil­liyə nail olmaq heç də yalnız bundan əməli fəaliyyətdə istifadə et­mək üçün deyil. Şəxsiyyətin özünü xoş­bəxt hiss edə bilməsi üçün, əldə olun­muş nailiyyətlərdən yüksək dərəcədə fay­da­­lana bilməsi, gözəl­liyə, ümumi ahəngə qo­­­vuşa bilməsi, dün­ya­ya estetik müna­si­bət bəsləyə bil­məsi üçün də fiziki sağlam­lıq, yük­sək fiziki inki­şaf sə­viyyəsi lazımdır.Fiziki kamilliyə nail olmaq heç də asan məsələ deyil; onun əldə olun­ması bir sıra ciddi şərtlərin ödənilməsini tələb edir. Böyük Sovet En­siklopediyasında bu şərtlər belə səciy­yə­ləndirilir: «İnsanın fiziki in­ki­şafı, bioloji (varislik, funk­sional və struktur əqaləri, bədəndə kə­miy­yət və key­fiy­yət dəyişmələ­ri­nin ar­dı­cıl­lığı və s.) və sosial (hə­yatın mad­di və mə­dəni səviyyələri, mad­di və mə­nəvi sərvət­lərin böl­güsü və isti­fa­dəsi, tər­biyə, əmək fəa­liyyəti məişət və s.) amillərlə şərtlənir. Fiziki in­kişaf səviyyəsi əhalinin sosi­al sağlamlığının əsas göstəricilərindən bi­ridir».1

İnsanın fiziki aspektdə inkişafını öyrənərkən belə bir cəhətə xü­su­si fikir vermək lazımdır ki, fiziki kamillik yalnız dar mənada fiziki tər­biyə vasitəsi ilə əldə edilə bilməz. Fiziki tərbiyə bilavasitə bu məq­sə­də xidmət edən, istiqamətlənmiş, məqsədyönlü fəaliyyətdir və müəy­yən fiziki hərəkətlərin icra olunmasını, gimnastika, idman oyunları və s.-i əhatə edir.

Fiziki tərbiyə, şübhəsiz ki, ümumi fiziki inkişafın təmin olun­ma­sında, fiziki kamilliyin əldə edilməsi prose­sin­də mühüm rol oy­na­yır. Lakin fiziki inkişafa bundan başqa və ilk növbədə fiziki sağ­lam­lı­ğın təmin olunmasında mühüm yer tutan gigiyena, müxtəlif profi­lak­tik tədbirlər, iş və məişət şəraitinin sağlamlıq üçün təhlükəli ola bi­lə­cək cəhətləri və s. bu kimi sosial hadisələr daxildir.

Bəzən fiziki inkişaf anlayışı altında bir sıra zahiri əlamətlərin, gös­­təricilərin kəmiyyətcə artımı nəzərdə tutulur ki, bu da həmin an­la­yı­­şın əsl mahiyyətini kölgədə qoyur.

Fiziki sağlamlığın adamın özü ilə, mövcud ictimai-iqtisadi şə­rait­lə bağlı olan cəhətlərindən başqa, elə qlobal aspektləri də vardır ki, bun­lar yalnız ümumbəşəri tərəqqi, cəmiyyət-təbiət münasibətləri miq­ya­sında həll oluna bilər. Bu miqyasda elmi-texniki tərəqqinin də bir qlo­bal hadisə kimi təsir dairəsi genişdir və ona görə də, bu prob­lem üzə­rində ətraflı dayanmağa ehtiyac vardır.

İnsanın hərtərəfli inkişafı prosesində fiziki tərbiyə istiqaməti ilə əlaqədar olan mühüm məsələlərdən birincisi müasir texnikanın və səna­ye­nin təsirilə ətraf mühitin, insanla həmahəng olan təbiətin dəyiş­di­ril­məsi və bunun nəticəsində insan sağlamlığına dəyən zərərdir.

Elm və texnikanın inkişafı, bir tərəfdən, fiziki sağ­lam­lığın qo­run­ması və bərpası üçün geniş imkanlar açırsa, təbabətin və əc­za­çı­lı­ğın sürətli inkişafına səbəb olursa, digər tərəfdən də, əgər xüsusi pro­fi­lak­tik tədbirlər görülməz­sə, bir sıra istiqamətlərdə sağ­lamlıq üçün təh­lü­­kələr törədir. Bu problem ilk növbədə ekoloji aspektdə təzahür edir. Belə ki, elmi-texniki nailiyyətlər əvvəllər təbiətdə olmayan (hə­min şə­kildə olmayan) elə hadisələr yaranmasına gətirir ki, bunlar daha insan ilə təbiət arasında əsrlər boyu formalaşmış ümumi ahəngə uyğun gəlmir və yeni şəraitin insan sağlımlığı üçün nə dərəcədə əl­verişli olması şübhə altına alınır. Lakin ətraf mühitin insan sağlam­lı­ğı üçün təhlükəli istiqamətdə dəyişilməsi elmi-texniki tərəqqinin labüd nə­ti­cəsi sayıla bil­məz. Hər şey mümkün ekoloji böhranın irəlicədən nə­zərə alı­nıb-alınmamasından, dəyişdiricilik fəaliyyətinə hansı möv­qe­dən ya­naş­maqdan asılıdır. Müasir dövrdə təbiətə təsir edə biləcək is­tə­nilən iri miqyaslı quruculuq fəaliyyəti əvvəlcə ekoloji eksper­ti­za­dan keç­mə­li, mühiti korlaya bilən, insan sağlamlığına ziyan verə bilən amil­lər layi­hədən çıxarılmalı və ya konpensasiya edilməlidir. Lakin əgər sifa­riş­çi, sahibkar ekoloji amili nəzərə almırsa, bunun ziyanı ət­raf­da ya­şa­yan əhaliyə dəydiyindən insanların öz hüquqlarını müdafiə et­mək üçün heç olmazsa elementar ekoloji bilikləri mənim­səmələri la­zım­dır. An­caq ekoloji maarifləndirmə işi sa­yə­sində əhali ətraf mühitin qo­run­ma­sının əsas təminatçısına çevrilə bilər.

İkincisi, bu təhlükə istehsalatın yüksək səviyyədə me­xanikləş­di­ril­məsi, avtomatlaşdırılması və texniki inteq­ra­siya sayəsində dar ix­ti­sas­laşmanın sürətlənməsi ilə əlaqədar ola­raq psixoloji-emosional səp­­gidə təzahür edir. Q.İ.Sare­qo­rod­sevin yazdığı kimi, həddindən ar­tıq ix­tisaslaşmış əmək bə­dənin müəyyən orqanla­rının və müəyyən əzə­lə­lərin ifrat yüklənməsinə, digər hissələrin isə fəaliyyətsiz qalmaına sə­bəb olur ki, bu da orqanizmin da­xili orqanının nizamını pozur. «Ey­ni hə­­rəkətlərin yeknəsəq təkrarı yorğunluq yaradır. Əzələlərin, əsəb hü­ceyrə­lərinin ancaq bir qismi fəaliyyətdə olur ki, belə vəziyyət son nə­ti­cə­də əsəb gərginliyinə gətirir».1 Dar ixtisaslaşma və yeni texnikanın tət­bi­qi zamanı insanın fiziki inkişafı üçün zəruri olan şərtlərin nəzərdən qaçırılması nəticə etibarilə istehsalatın özünə də ziyan vurmuş olur, çünki in­san nə qədər sağlam və gümrah olarsa, onun bir məh­suldar qüv­və kimi səmərəsi də o qədər yüksək olar. İş zamanı müəssi­sələrdə fəaliyyətin spesifi­ka­sına uyğun olaraq müəy­yən fiziki hərəkətlərin icra edilməsi, gimnastika üçün fasilə verilməsi çox vacibdir. Bu həm yek­nə­sək fiziki işlə məşğul olan adamlara, həm də oturaq işlə məşğul olan­lara aiddir. Bu baxımdan müəssisələrdə idman salonlarının və ya məşq avadanlıqlarının olması vacibdir.

Müasir texniki inkişaf şəraitində, vaxtında lazımi tədbirlər gö­rül­mədikdə, insanın fiziki inkişafı üçün mənfi nəticələr verə biləcək ha­­disələrdən biri də zehni əməyin nisbi payının getdikcə daha çox də­rə­cə­də artmasıdır. Zehni və fiziki əmək arasındakı ziddiyyətin həll edil­mə­si, məlum olduğu kimi, ağır fiziki əməyin aradan götürülməsi və fəh­lələrin kor-təbii mexaniki hərəkətlərinin düşünülmüş, dərk olun­muş hərəkətlərlə əvəz olunmasını nəzərdə tutur. Lakin müasir tex­ni­ka­­nın tətbiqi – avtomatlaşma sayəsində ağır fiziki əməyin azaldılması üçün mürəkkəb texniki qurğuları idarə etmək vərdişləri qa­za­nıl­ma­lı­dır ki, bu da yalnız müvafiq aspektdə zehni fəaliyyətin artırılması sa­yə­sində mümkündür. Digər tərəfdən də, mürəkkəb qurğulardan isti­fa­də olunması diqqət və məsuliyyətin artırılmasına, əsəblərin gərginlik al­tında olmasına səbəb olur.

Fiziki əməyin zehni əmək tərəfindən sıxışdırılması ağır fiziki əmə­yi aradan qaldırmaqla zəh­mət­keşlərin fiziki in­kişafı üçün əsasən müs­bət amil kimi çıxış edir. Həm də bununla yanaşı, optimal nisbət göz­lənil­mə­dikdə bu hadisə fiziki inkişaf üçün zərərli də ola bilər. Psi­xo­loji-emosional gərginliyin artması ilə əlaqədar olaraq əsəb xəs­tə­lik­lə­rinin yaranması üçün şərait yaranır. Bununla ya­naşı, oturaq əmək tər­zinin üstünlük təşkil etməsi də, sağ­lam­lığa mənfi təsir göstərir.

Elmi-texniki nailiyyətlər­dən düz­gün istifadə etmək və insanın fi­ziki inkişafı üçün təhlükəli ola biləcək nəticələri istisna edə bilmək üçün yeni texnikanın tətbiqi zamanı təkcə iqtisadi səmərəni deyil, həm də insanın sağlamlığını şərt­ləndi­rən amilləri nəzərə almaq la­zımdır. Bu baxımdan, hər bir yeni texniki qurğunu, yeni is­teh­sal şəraitini sınaq­dan keçirərkən təkcə texnik, mühəndis və iqtisadçıların deyil, həm də həkimlərin, sosial gigiyena üzrə mütəxəssislərin mü­lahizələrinin nəzərə alınması haq­qın­da təklif, bizcə, ta­mamilə haqlı təklifdir. Digər tərəf­dən, dar ixtisaslaşma, əqli əməyin nisbi payının artması, oturaq əmək tərzinə keçid, mə­suliyyət hissinin, diqqətin, psixoloji-emos­sional gər­gin­li­yin artması, əmək prosesindəki monotonluq və s.-in təsirini kom­pen­sə etmək üçün fiziki tərbiyənin imkanlarından geniş isti­fadə edilir.

İnsanın fiziki aspektdə inkişafına həsr olunmuş əsər­lərin çoxun­da məhz fiziki tərbiyənin rolundan, idmanın küt­ləviləşdirilməsi və s.- dən bəhs edilir. Ona görə də, biz bu mə­sələ üzərində ətraflı dayan­ma­yıb, yalnız ədəbiyyatda az diq­qət verilən bir cəhəti qeyd etməklə kifa­yət­lənəcəyik. Bu cəhət ixtisas və əmək şəra­i­tin­dən asılı olmayaraq, ha­mı üçün ümumi olan fiziki tərbiyə üsulları ilə yanaşı, haradasa əmək fəa­liyyətini tamamlayan, əməyin spesifik xüsusiyyətlərini nə­zərə alan ix­ti­saslaşmış fiziki tərbiyə üsullarından işlənib ha­zırlan­ma­sı və həyata keçirilmə­sin­dən ibarətdir. İlk növ­bədə nəzərə alınmalıdır ki, müasir elmi-texniki inqilab şə­raitində elmi işçi­lərin, ancaq zehni əməklə məş­ğul olan adamların sayı getdikdcə artır. Belə adamların fiziki inki­şa­fının normal ge­dişi üçün fiziki tərbiyə üsulları kompleks şəkildə tətbiq olunmalı, ən müxtəlif idman növlərindən is­tifadə edilməlidir. Peşə fəaliyyətində fiziki komponent sı­fıra yaxın olduqda bu sahədə bütün boşluq fiziki tərbiyə (və qis­mən məişət fəaliy­yəti) hesabına dol­du­rulur. İsteh­sa­latda, xü­susən kənd təsər­rüfatında çalışan zəh­­mət­­keş­lə­rin peşə fəaliy­yətində fizii­ki kompo­nent üs­tün­lük təşkil etdiyin­dən on­la­rın ahəngdar su­rətdə inkişaf etməsi üçün istər asudə vaxtda, istər­sə də iş vaxtında zehni-mənəvi kom­ponentin payını artırmaq üçün xü­su­si tədbirlər görülür. Bununla yanaşı həmin adam­ların iş zamanı et­dik­ləri fiziki hərəkətlər bir­cəhətlidir və bütün bə­dən əzələlərinin, or­qan­­larının in­tensiv fəaliyyəti mümkün de­yil. Əksinə, bəzi üzvlərə gər­gin­­lik düş­düyü halda, başqa­ları fəaliyyətsiz qalır. Fiziki in­kişafın ahəng­darlığını təmin etmək üçün peşə fəaliyyətinin ixtisas­laş­mış fiziki tərbiyə ilə bir­ləş­dirilməsi mühüm tələb kimi qarşıya qoyulur.

Peşə fəaliyyətinin spesifikasından asılı olaraq asudə vaxtda fiziki tər­bi­yə­nin yerini və formasını da elmi təhlil əsasında müəy­yən­ləş­dir­mə­yə ehtiyac vardır. Bu işdə sosioloji və tibbi-gigiyenik tədqiqatların xü­susi əhəmiyyəti vardır.

Fiziki kamillik dərəcəsi hansı meyarla ölçülür? İnsanın hansı fiziki halının yaxşı, hansının pis olmasını müəy­yən­ləşdirmək üçün elə bir xüsusi etalon – ideal model yoxdur. Antik dövrdə və intibah mər­hə­ləsində qismən hələ bu günə qədər rəssamlar və heykəltəraşlar nü­mu­nəvi insan bədəninin obrazını yaratmağa çalışıblar. Lakin bu əsər­lər­dən hər hansı birini ideal nümunə kimi götürmək mümkün deyil. Qə­dim Spartalılar fiziki cəhətdən möhkəm, dözümlü, güclü adamlar ye­tişdirmək üçün ən müxtəlif fiziki tərbiyə vasitələrindən istifadə edir­di­lər. Lakin Afinalılarla görüşdə bu üstünlük özünü real şəkildə gös­tə­rə bil­mədi. Çünki onlar da başqa üs­tünlüyə – hərtərəfli inkişafa, ahəng­darlığa malik idilər.İnsanın istər xarici, istərsə də daxili fiziki göstəriciləri üçün əsas meyar onun fəaliyyəti, ictimai funksiyasıdır. Elə fiziki vəziyyət üstün sa­yıla bilər ki, o, insanın öz ictimai funksiyasını icra etməyə daha çox im­kan vermiş olsun. Başqa sözlə, fiziki inkişafın dəyəri onun əməli fəaliyyətində bir vasitə kimi təzahüründə aşkara çıxır. Fiziki inkişaf o zaman insanın əməli fəaliyyətində mühüm rol oynaya bilir ki, o, digər aspektlərdəki inkişafla paralel, həmahəng şəkildə həyata keçsin. Sağ­lam həyat tərzi, bədənin fiziki inkişafı sağlam emosional psixoloji du­rum­la tamam­lanmış olsun.

Müasir şəraitdə insanların fiziki sağlamlığı üçün ən bö­yük təh­lü­kə əsəb gərginliyi, streslərdir. Bütün başqa xəs­tə­liklər də çox vaxt mən­­fi emo­siyaların təsiri ilə ya­ra­nır. Son dövrlərdə Qərb alim­ləri bu vəziy­yət­dən çıxış yolu ax­tararkən belə qənaətə gə­liblər ki, sağlamlığın bər­pa olunması üçün insan öz mənəvi enerji ehtiyatlarından istifadə et­mə­yi öy­rən­məlidir. Bütün dərdlə­rin əlacı insanın özündədir. Biz çox vaxt kənardakı hadi­sələri öyrənir və hətta onları idarə edirik. Bədəndə ge­dən poseslər isə kortəbii cərəyan edir. Halbuki, bədənin əsas tən­zim­ləyicisi nəfsdir. Bu qənaət əslində Şərqdə min illər bun­dan əvvəl in­ti­şar tapmış tərbiyə sisteminin necə də səmərəli olduğunu göstərir. İn­di məlum olur ki, daosizmin və bud­dizmin bazasında yaranmış müx­təlif fiziki-mənəvi təlimlər məhz insanın öz ruhuna sahib olması və onun köməyi ilə öz bədənini idarə etməsinə əsas­lanmışdır. Bu baxım­dan, indi Qərb­də yoqa təliminin geniş yayılması heç də təsadüfi de­yildir.

Bizcə, müasir dövrdə fiziki tərbiyədən daha çox sağ­lamlığın qo­run­masından söhbət getməlidir. Yəni bədən özü genetik olaraq sağ­lam inkişaf proqramına malikdir. Bizim məqsədimiz bu sağlamlığı po­zan amilləri aşkar etmək və aradan qaldırmaqdan ibarətdir. Bədənin mühitlə optimal qar­şılıqlı əlaqə normalarının müəyyənləşdirilməsi, onun əla­və yüklənmədən qorunması üçün şərtdir. İnsanın nə ilə nəfəs al­ması, nə ilə qidalanması və hansı lokal iqlim şəraitində ol­ması, ha­belə orqanizmin müxtəlif hissələrinin hərəkət dina­mikasının hüdudları da genetik səviyyədə kodlaş­dı­rılmışdır. Necə ki, biliklərin öyrədilməsi insanın genetik əqli poten­sialına uyğun surətdə həyata keçirilməlidir, eləcə də fiziki tərbiyə hər bir konkret orqanizmin xüsusiyyətlərinə və po­tensialına uyğun aparılmalıdır. Bir sözlə fiziki tərbiyə əs­lində cis­ma­­­­ni potensialın realizasiyasından ibarət olmalıdır. Bu problemi opti­mal surətdə həll etmək üçün isə sağlam həyat tərzinin əsasları öyrə­nil­mə­­lidir. Valeologiya elmi məhz bu ehtiyacdan yaranmışdır. Valeo­lo­gi­ya­nın mərkəzi prob­le­mi şəxsin fərdi inkişafı prosesində sağlamlıq mədəniy­yətinin təlqini, tərbiyəsidir. Burada məqsəd insanın sağlamlıq ehti­yatlarının inkişaf etdirilməsi və bunun üçün sağlam həyat tərzinin hüdudlarının müəyyənləşdiril­məsin­dən ibarətdir. Sağ­lamlıq ehtiyatı müx­təlif adamlarda müxtəlif olur. Bədə­nin müxtəlif orqanlarının və əzə­lələrinin yüklənmə imkanları da müxtəlifdir. Ona görə, müəyyən bir idman növü ilə məş­ğul olarkən də əvvəlcə bədənin genetik poten­sia­lı üzə çıxa­rılmalı və həkətlər bu potensiala uyğun olaraq hüdud­lan­ma­lıdır. Artıq ət dərd gətirdiyi kimi, artıq hərəkət də dərd gəti­rər. Bu­­ra­da böyük Nizaminin
Bir inci saflığı varsa da suda,

Artıq içiləndə dərd verər o da.
– beytini yada salmamaq mümkün deyil. «Hərə ayağını öz yor­ğa­nına gö­rə uzatmalıdır» hikmətini də nəzərə alsaq fiziki tərbiyənin də or­qanizmin təbii imkanları hüdudunda aparıl­malı olduğunu fəhm et­mək çətin olmaz.

Ona görə də, peşəkar idmanla kütləvi bədən tərbiyəsi qarışıq sa­lın­­mamalıdır. Təsadüfi deyildir ki, Heydər Əliyev məhz idmana da əha­­­linin fiziki sağlamlığı, bədən tərbiyəsi kontekstində baxırdı; Gəncə Olimpiya İdman Kompleksinin açılış mərasimindəki çıxışında bu mə­sələni vurğulayaraq de­mişdir: «Bizim məq­sədimiz bütün Azərbaycan xalqının sağ­lamlığını – həm fiziki, həm mə­nəvi, əqli sağlamlığını təmin et­məkdir… Biz çalışırıq ki, gənc­lərimiz üçün, onların sağ­lam­lığını tə­min etmək üçün müx­təlif idman komp­leks­ləri yaran­sın. Bədən tər­bi­yə­si ilə kütləvi məşğul olmaq üçün im­kan­lar yaransın».Məktəblərdə fiziki sağlamlığın təmin olunması isti­qamətində gö­rülən işlər heç də yalnız idman dərslərinin ke­çilməsi ilə məhdud­laşdırı­la bilməz. Bu məsələdə məktəb və ailə bir-birini tamamlamalı, uşaq­ların hər gün evdə də zəruri hərəkət minimumuna əməl etmələri nor­maya, vərdişə çevril­məlidir. Digər tərəfdən, fiziki sağlamlıq ruh və bə­də­nin har­moniyasını tələb etdi­yinə görə, şagirdlərin və tələbələrin psi­xikasını, əsəb sistemini poza bi­ləcək hər hansı kənar təsirin qarşısı alın­malı, ailə də, təhsil müəssisələri də, idman kom­pleksləri də mənəvi ra­hatlıq və ahəngdar in­kişaf üçün opti­mal mühit rolunu oyna­malı­dırlar.

İnsan bədəninin sağlamlı­ğını qorumaq və xəstələn­dikdə onu müalicə etmək üçün bütöv bir elmi və əməli fəaliyyət sahəsi – təbabət mövcuddur. Bəs insanın mənəvi varlığının qorunması və «müalicəsi» ilə kim və necə məşğul olur? Diqqətlə yanaşıldıqda insanın həyat tərzi və əməli fəaliyyəti bir yox, bir sıra müxtəlif elmi-nəzəri və praktik sahələrin təsirinə məruz qalır. Əgər fiziki sağ­lamlığın şərtləri insan orqanizminin elmi səviyyədə öyrə­nilməsinə əsaslanırsa və təbabət ilk növbədə anatomiya və fiziologiya üzərində formalaşırsa, mənəviyyata yol göstərən və sahiblik etmək istəyən iddiaçılar daha çoxdur. Bu sahədə etika və peda­qogikaının timsalında elmlə yanaşı, əxlaq və din də həlledici rol oynayır. Ruhun sağlamlığı təkcə bilik üzə­rində qurula bilmir. Burada inam, etiqad da eyni dərə­cədə önəm­lidir. Bü­tün bu cəhətlər ilk növbədə məktəblərdə, təhsil strategi­yasında nəzərə alınmalıdır. Son dövrlərdə Azər­bay­can­da məktəblərə diqqətin artması da bu baxımdan qanu­nauyğun görünür. O vaxt İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Milli Olimpiya Komitəsi tərəfindən bütün bölgələrdə yeni idman kom­plekslərinin tikilməsi işi indi Mehriban xanım Əliye­vanın rəhbərliyi ilə bütün bölgələrdə yeni məktəb binalarının tikilməsi ilə davam etdirilir ki, bu da «sağlam bədən» üçün görülən işlərin «sağlam ruh» üçün görülən işlərlə tamam­lanması deməkdir.

Fərdi miqyasda bədənlə ruh arasındakı münasibətlərin tənzimlənməsində əsas rollardan birini təbabət oynayır. Həm də təbabətin işi nisbətən asandır, çünki sağlam orqa­nizm modelinin yaradılması bütövlükdə və tamamilə elmin inhisarındadır. «Sağlam mənəviyyat» modelinin isə alterna­tivləri çoxdur. Müxtəlif ölkələrdə və xalqlarda bu haqda fərqli təsəvvürlər vardır. Fəlsəfi qatda əxlaqın ancaq nəzəri dəyərləndirilməsi mümkündür, əməli-emprik qatda isə ic­timai-kütləvi şüur həlledici rol oynayır.

İdman özü də ictimai şüura təsir etmək baxımından estetik şüurla ittifaq­dadır və bu cəhət ölkəmizdə hələ çox-çox qədimlərdə də nəzərə alınırdı. Mehriban Əliyeva Azər­baycanda idman oyunlarının keçirilməsi tarixinə mü­raciətlə yazır: «Yarışların, de­mək olar ki, hamısı mu­siqi sədaları ilə mü­şayiət olunurdu. Hətta şahmat oyunu zamanı ud alətində incə musiqi ifa edilirdi. Zorxanalarda güləş zamanı səs­lə­nən ənənəvi musiqidən başqa pəhləvanların şücaətindən bəhs edən mah­nılar da ifa olunurdu».1 Bu və ya digər konkret idman növünə həsr olunmuş musiqi havaları xalq yara­dı­cılığının dəyərli nü­mu­nə­lə­ri kimi bu gün də ifa olun­maq­dadır. Məşhur «cəngi» Azər­bay­canda ənənəvi idman növü olan güləşin bir növ himninə çevrilmiş, fiziki güc və qüdrətin ahəng və ritmlə vəhdətinin timsalı olmuşdur.

Bəli, sağlam bədən sağlam ruh üçün kafi şərt ola bilməz. Bunun üçün ən azı sağlam ictimai mühit də lazımdır. Cə­miy­yət üçün, sosial mühit üçün meyarlar isə birqiymətli müəy­yən edilməmişdir. Cəmiyyət xəstə olanda onu müalicə etməli olan insanlar da xeyli dərəcədə həmin ictimai mühitin məh­sulu olduğundan vəziyyət mürəkkəbləşir. Kimin kimi müa­licə etmək səlahiyyətinə malik olması şübhə altına alınır. Xəstə sanılan tərəf də qarşı tərəfi xəstə zənn edir və s. Digər tərəfdən, ruhi-mənəvi sağlamlığın meyarları da vahid tarixi-coğrafi invariantlara malik deyil. Yəni müxtəlif dövrlərdə və müxtəlif xalqlarda bu meyarlar fərqli olur.

Bu baxımdan, həm fərdlər üçün, həm də bütövlükdə cəmiyyət üçün «sağlam ruh» atmosferinin yaradılması döv­lətin əsas funksiyalarından biri hesab edilə bilər.
1 Лаоцзы. Обрести себя в дао. М., 1999. стр. 158.

2 Bax, məs.: С.Вивекананда. Философия йоги. М., 2003. – 400 с.; Ан­то­логия даосской философии. М., 1994. – 447 с.; Байнфилд Г. Корнголд Е. Между небом и землей. Справочник по китайской медицине. М., 1997. – 448 с.

3 Платон. Аристотель. Пайделя: Восхождение к доблести. М., 2003, стр.157.

1 Большая Советская Энциклопедия. т. 27, М.,1980,стр. 378.

1 Г.И.Царегородцев. Научно-технический прогресс и здо­ровье. М., «Знание», 1970, стр.19.

1 Mehriban Əliyeva. Azərbaycan idmanının qədim ənənələri. «Azərbayjan – İRS», 2002. №11-12, səh.5.


Yüklə 132 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə